บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วรันธร วังเวียง
นางวรันธร วังเวียง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• นำเสนอเรื่องต่อคณบดี รองคณบดี ทุกฝ่าย
• ขออนุมัติเดินทางไปราชการให้บุคลากรทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สอบคัดเลือก บรรจุ พนักงาน อาจารย์
• งานประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน
• งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำของพนักงาน ข้าราชการ
• งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• งานลาออกจากราชการ
• งานขอลาฝึกอบรม ดูงาน วิจัย ลาศึกษาต่อ และขยายเวลาศึกษาต่อ
• หนังสือรับรองบุลากร
• งานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
• งานประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942911
E-Mail : ex-mba@yahoo.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ