บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา
นักการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบัญชีและการเงิน คณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942915
E-Mail : mam_ampawan@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
ด้านบัญชีและการเงิน
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ปี 2543 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
ปี 2546 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ปี 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
วุฒิการศึกษา :
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ