เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์

› เลขานุการสำนักงาน

วิสูตร ลิ่วเกียรติ
นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942931

› งานบริหารงานทั่วไป

วรันธร วังเวียง
นาง วรันธร วังเวียง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942911

พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นาย พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912

พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
นาง พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942911

สวัสดิ์ กุระนัย
นาย สวัสดิ์ กุระนัย
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942925

ขนัชภรณ์วลัย การสมดี
นางสาว ขนัชภรณ์วลัย การสมดี
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942930

โสภาค พิชวงค์
นาย โสภาค พิชวงค์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942925

วีรยุทธ บุญมาปะ
นาย วีรยุทธ บุญมาปะ
พนักงานช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912

สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
นาย สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
พนักงานปฏิบัตงาน(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)
หมายเลขโทรศัพท์ :

› งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นพรัตน์ อัครจินดา
นาย นพรัตน์ อัครจินดา
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942935

อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นาง อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942915

ศรัณย์ธร มีบุญ
นาง ศรัณย์ธร มีบุญ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913 ต่อ 0

เบญจพร ไชยมงคล
นางสาว เบญจพร ไชยมงคล
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913

เรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นาย เรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913

ยุวธิดา จันทร์ยะ
นางสาว ยุวธิดา จันทร์ยะ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942935

› งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ฐิติมา อัครจินดา
นาง ฐิติมา อัครจินดา
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916

จารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาว จารุณี สุวรรณรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916

› งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สุธีรา ช่อประดิษฐ
นางสาว สุธีรา ช่อประดิษฐ
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942917

มณีเนตร สอนทุ่ง
นางสาว มณีเนตร สอนทุ่ง
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942919

กฤษณ ศิริ
นาย กฤษณ ศิริ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942918

ภควัต พรหมชาติ
นาย ภควัต พรหมชาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942919

ชลธิชา แก้วหล้า
นางสาว ชลธิชา แก้วหล้า
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : -

จันทกานต์ ศิริโก
นางสาว จันทกานต์ ศิริโก
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932

ธัญธนพร ธรรมมณี
นางสาว ธัญธนพร ธรรมมณี
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932

› งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942936

เปรมสิริ เจริญผล
นางสาว เปรมสิริ เจริญผล
พนักงานปฏิบัติงาน
ผุ้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ศูนย์ย่อย)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942922

ทินกฤต นุตวงษ์
นาย ทินกฤต นุตวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัย)
ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย แฟนเพจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942921 Fax 053-942920

พรประภา คำภิระแปง
นางสาว พรประภา คำภิระแปง
ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม (ศูนย์ย่อย)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942936

อภิวันท์ รุจิเสถียร
นางสาว อภิวันท์ รุจิเสถียร
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942936

วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
เปรมสิริ เจริญผล
นางสาว เปรมสิริ เจริญผล
พนักงานปฏิบัติงาน
ผุ้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ศูนย์ย่อย)
ทินกฤต นุตวงษ์
นาย ทินกฤต นุตวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัย)
ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย แฟนเพจ
พรประภา คำภิระแปง
นางสาว พรประภา คำภิระแปง
ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม (ศูนย์ย่อย)
อภิวันท์ รุจิเสถียร
นางสาว อภิวันท์ รุจิเสถียร
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)