บุคลากรคณะนิติศาสตร์เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์

› เลขานุการสำนักงาน

วิสูตร ลิ่วเกียรติ
นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942931

› งานบริหารงานทั่วไป

วรันธร วังเวียง
นาง วรันธร วังเวียง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942911
พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นาย พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912
พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
นาง พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942911
สวัสดิ์ กุระนัย
นาย สวัสดิ์ กุระนัย
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942925
ขนัชภรณ์วลัย การสมดี
นางสาว ขนัชภรณ์วลัย การสมดี
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942930
โสภาค พิชวงค์
นาย โสภาค พิชวงค์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942925
วีรยุทธ บุญมาปะ
นาย วีรยุทธ บุญมาปะ
พนักงานช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912
สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
นาย สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
พนักงานปฏิบัตงาน(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)
หมายเลขโทรศัพท์ :

› งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นพรัตน์ อัครจินดา
นาย นพรัตน์ อัครจินดา
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942935
อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นาง อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942915
ศรัณย์ธร มีบุญ
นาง ศรัณย์ธร มีบุญ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913 ต่อ 0
เบญจพร ไชยมงคล
นางสาว เบญจพร ไชยมงคล
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913
เรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นาย เรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913
ยุวธิดา จันทร์ยะ
นางสาว ยุวธิดา จันทร์ยะ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942935

› งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ฐิติมา อัครจินดา
นาง ฐิติมา อัครจินดา
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916
จารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาว จารุณี สุวรรณรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916

› งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สุธีรา ช่อประดิษฐ
นางสาว สุธีรา ช่อประดิษฐ
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942917
มณีเนตร สอนทุ่ง
นางสาว มณีเนตร สอนทุ่ง
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942919
กฤษณ ศิริ
นาย กฤษณ ศิริ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942918
ภควัต พรหมชาติ
นาย ภควัต พรหมชาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942919
ชลธิชา แก้วหล้า
นางสาว ชลธิชา แก้วหล้า
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : -
จันทกานต์ ศิริโก
นางสาว จันทกานต์ ศิริโก
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932
ธัญธนพร ธรรมมณี
นางสาว ธัญธนพร ธรรมมณี
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932

› งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942936
เปรมสิริ เจริญผล
นางสาว เปรมสิริ เจริญผล
พนักงานปฏิบัติงาน
ผุ้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ศูนย์ย่อย)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942922
ทินกฤต นุตวงษ์
นาย ทินกฤต นุตวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัย)
ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย แฟนเพจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942921 Fax 053-942920
พรประภา คำภิระแปง
นางสาว พรประภา คำภิระแปง
ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม (ศูนย์ย่อย)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942936
อภิวันท์ รุจิเสถียร
นางสาว อภิวันท์ รุจิเสถียร
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ