บุคลากรคณะนิติศาสตร์เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์

› เลขานุการสำนักงาน

วิสูตร ลิ่วเกียรติ
นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942931

› งานบริหารงานทั่วไป

วรันธร วังเวียง
นาง วรันธร วังเวียง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942911
พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นาย พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912
พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
นาง พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942911
สวัสดิ์ กุระนัย
นาย สวัสดิ์ กุระนัย
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942925
ขนัชภรณ์วลัย การสมดี
นางสาว ขนัชภรณ์วลัย การสมดี
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942930
โสภาค พิชวงค์
นาย โสภาค พิชวงค์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942925
วีรยุทธ บุญมาปะ
นาย วีรยุทธ บุญมาปะ
พนักงานช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912
สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
นาย สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)
หมายเลขโทรศัพท์ :
อภิสิทธิ์ การุณยรัต
นาย อภิสิทธิ์ การุณยรัต
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :

› งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นพรัตน์ อัครจินดา
นาย นพรัตน์ อัครจินดา
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
นักการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942935
อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นาง อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นักการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942915
ศรัณย์ธร มีบุญ
นาง ศรัณย์ธร มีบุญ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913 ต่อ 0
เบญจพร ไชยมงคล
นางสาว เบญจพร ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913
เรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นาย เรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913
วีรินทร์ภัทร์  จันทร์ยะ
นางสาว วีรินทร์ภัทร์ จันทร์ยะ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942935

› งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ฐิติมา อัครจินดา
นาง ฐิติมา อัครจินดา
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916
จารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาว จารุณี สุวรรณรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916

› งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สุธีรา ช่อประดิษฐ
นางสาว สุธีรา ช่อประดิษฐ
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942917
มณีเนตร สอนทุ่ง
นางสาว มณีเนตร สอนทุ่ง
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942919
กฤษณ ศิริ
นาย กฤษณ ศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942918
ภควัต พรหมชาติ
นาย ภควัต พรหมชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942919
ชลธิชา แก้วหล้า
นางสาว ชลธิชา แก้วหล้า
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : -
จันทกานต์ ศิริโก
นางสาว จันทกานต์ ศิริโก
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932
ธัญธนพร ธรรมมณี
นางสาว ธัญธนพร ธรรมมณี
นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932

› งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทินกฤต นุตวงษ์
นาย ทินกฤต นุตวงษ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป (ด้านวิจัย)
ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย แฟนเพจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942921 Fax 053-942920
วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน
นักจัดการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942936
วรรณธิดา สุขอร่าม
นางสาว วรรณธิดา สุขอร่าม
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ศูนย์ย่อย)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942922
สิริยาภรณ์ วงศ์จักร์
นางสาว สิริยาภรณ์ วงศ์จักร์
นักจัดการงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942920
อารียา หวายสันเทียะ
นางสาว อารียา หวายสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป (ด้านบริการวิชาการหารายได้)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942-936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ