ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
รักษาการหัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV Thai | Eng]

พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]