ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการหัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV Thai | Eng]

พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]