โครงการเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (NAP on BHR)ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

โครงการเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (NAP on BHR)ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับ Solidarity Center และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดโครงการเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (NAP on BHR)ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ David John Welsh, ผู้อำนวยการโครงการของ Solidarity Center ประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ Ibis Styles Chiang Mai Hotel

Read more: โครงการเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานภายใต้แผนปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (NAP on BHR)ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

Faculty of Law, CMU, in collaboration with the Solidarity Center and Human Rights and Development Foundation, organized the seminar on the topic of “How to promoting respect of human rights and labor right under the National Action Plan on Business and Human Rights, Phase 2 (NAP on BHR) in Northern Economic Corridor (NEC) in Chiang Mai Province area” at Ibis Styles Chiang Mai Hotel. Assistant Professor Dr. Dr.Chainarong Luengvilai, Dean of the Faculty of Law, Chiang Mai University and David John Welsh, the Country Director for the Solidarity Center in Thailand presided over the opening ceremony.