โครงการคลินิกกฎหมายสถานะบุคคลและสิทธิเสวนา

โครงการคลินิกกฎหมายสถานะบุคคลและสิทธิเสวนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคลินิกกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคลินิกกฎหมายอุ้มผาง โรงพยาบาลอุ้มผาง จัดโครงการคลินิกกฎหมายสถานะบุคคลและสิทธิเสวนาเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อค้นพบที่สำคัญจากการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย

โดยข้อค้นพบจากการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อคิดเห็นจากงานเสวนาวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567