พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Teacher’s day observation Chiang Mai University Academic year 2024, with Associate Professor Prasert Rerkkriangkrai Vice President of Chiang Mai University presided over the ceremony, Assistant Professor Dr. Chainarong Luengvilai.
Dean of the Faculty of Law Along with the administrators, teachers and students, they attended the ceremony to continue the good traditions that have been practiced from one generation to the next. And it is an opportunity for students to show respect and gratitude to their teachers. It is also a day for new students to make an oath to their teachers. To be a good student Receive knowledge transfer with diligence Aiming for success in education at Sala Dhamma, Chiang Mai University On Thursday, June 27, 2024