คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและแนะแนวทางการศึกษา อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อคำถามพร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค รองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ผู้ช่วยคณบดีด้านนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ และแนะนำภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางหลักสูตรของคณะ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่