คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก BML Munjal University (BMU) School of Law ประเทศอินเดีย

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก BML Munjal University (BMU) School of Law ประเทศอินเดีย

เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New and Old Customary International Law: Asian Decolonization and Opinio Juris” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้สนใจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศในแต่ละแง่มุม เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น

On July 5, 2567 B.E., Assistant Professor Dr. Chainarong Luengvilai, Dean of the Faculty of Law and Associate Professor Dr. Usanee Aimsiranun, Associate Dean for International Relations, along with Associate Professor Dr. Pornchai Wisuttisak, Assistant to the President for Human Resources and Planning, Chiang Mai University, welcomed Professor Dr. Prabhakar Singh, Director of the Centre for International Law at BML Munjal University (BMU), School of Law, India.

This visit was in conjunction with a special lecture entitled “New and Old Customary International Law: Asian Decolonization and Opinio Juris” for undergraduate and postgraduate students, as well as interested individuals, of the Faculty of Law. The lecture was conducted by Associate Professor Dr. Pornchai Wisuttisak in Meeting Room 1, 2nd floor of the Faculty of Law CMU building, to foster an atmosphere of learning and exchange of knowledge and opinions on international law from various perspectives, with the aim of enhancing the skills and capabilities of the Faculty of Law student and staff to be more globally competent.