การรับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด

การรับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดจำนวน 2 คน สำหรับช่วยในการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177102 หลักพื้นฐานกฎหมายเอกชนและกฎหมายว่าด้วยบุคคล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด


ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชา 177102 หลักพื้นฐานกฎหมายเอกชนและกฎหมายว่าด้วยบุคคล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จึงมีความจำเป็นจะรับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด จำนวน 2 คน โดยได้รับค่าตอบแทน

  คุณสมบัติผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด
 1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 2-4 ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 2. สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 – วันที่ 11 ตุลาคม 2567 
 3. มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  กำหนดการรับสมัคร 

กรอกใบสมัครผ่าน google form ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น.

  กำหนดการอบรม การสอบ และประกาศผล
 1. การคัดเลือกเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการโดยพิจารณาจากทักษะการเขียนตอบปัญหากฎหมายในวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมา 
 2. กำหนดการอบรมแนวทางในการตอบข้อสอบและแผนการทำงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 3. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ในเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ www.law.cmu.ac.th หรือทาง Facebook งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา