แสดงรายละเอียดข่าวโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2554 ณ โรงเรียนบ้านแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2554 ณ โรงเรียนบ้านแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2554 ณ โรงเรียนบ้านแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ คลินิกกฎหมายได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนหน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินงานหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในขณะเดียวกันวิชาบังคับหนึ่งกระบวนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายก็มีวัตถุประสงค์หลักในการสอนคุณธรรม จริยธรรมและอุดมคติของนักกฎหมายให้แก่นักศึกษา
ดังนั้น โครงการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนจึงได้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายจัดทำโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2554 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของจริยธรรมนักกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาในกระบวนวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดยรับนักศึกษาอาสาสมัครให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยการการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นทางกฎหมายที่ศูนย์ฯ เลือกเป็นหัวข้อในการการเผยแพร่ความรู้สำหรับคลินิกกฎหมายสัญจรครั้งที่ 2/2554 คือ ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากเป็นปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่ในสังคมไทยเป็นเวลานาน ในปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวมิได้ลดลงแต่เพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและขนาดของความรุนแรง ตลอดจนมีรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังปรากฏอีกว่าในสังคมไทยมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหลายประการเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เช่น เป็นเรื่องภายในครอบครัวที่บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว บิดามารดามีสิทธิอย่างเต็มที่ในเนื้อตัวร่างกายของบุตร เป็นต้น จึงทำให้หลายคนเพิกเฉยและไม่ให้ความสนใจกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นโรคจิต เหยื่อบางรายอาจสูญเสียความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบแนวทางในการป้องกันตนเองและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ