หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2558

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม นิติศาสตรบัณฑิต
: ชื่อย่อ น.บ.
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Laws
: ชื่อย่อ LL.B.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ทั้งในด้านนิติศาสตร์โดยแท้และเชิงคุณค่า โดยออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ มีจริยธรรมและมีความสามารถในการความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนมีความสามารถในการศึกษากฎหมายในเชิงวิพากษ์ อันเป็นคุณลักษณะของนักกฎหมายที่สังคมต้องการและเป็นการเพิ่มศักยภาพของ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคที่กฎหมายมีบทบาทต่อการพัฒนา นอกจากนี้กฎหมายยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของสังคมนอกจาก มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแล้ว กฎหมายยังเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและระงับความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ บุคลากรทางกฎหมายที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ เอกชน
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการและ ในทางวิชาชีพตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารที่จะเป็นผู้นำสังคม ในเรื่องของแนวคิดทางกฎหมายได้
4.2.2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3.เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
4.2.4.เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานนะที่เป็น
สมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม
4.2.5.เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆด้าน มีการบริหารงานที่โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังตับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และ
5.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูง กว่า หรือเทียบเท่า
5.2 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่า
6. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
6.1 หลักสูตรแผน 1 เป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
6.2 หลักสูตรแผน 2 เป็นหลักสูตร 3 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://journal.mdpip.com/starlight-princess-1000/https://journal.uhe.edu.pk/sweet-bonanza-xmas/https://journals.zu.edu.ly/gates-of-gatot-kaca/https://mdpip.com/akun-pro-kamboja/https://sayangibu.sch.id/bonanza-gold/https://ppdb.sayangibu.sch.id/lucky-neko/https://www.sa-ijas.org/gates-of-olympus/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://rovedar.com/akun-pro-kamboja/https://www.sa-ijas.org/mahjong-ways-2/https://admin.berjasa.co.id/akun-pro-kamboja/https://admin.berjasa.co.id/gates-of-olympus/https://learning.modernland.co.id/storage/-/akun-pro-kamboja/https://learning.modernland.co.id/gates-of-olympus/https://pcdn.edu.pl/link-terbaik/https://pcdn.edu.pl/sweet-bonanza/https://pythononlinecompiler.com/sigmaslot/https://www.sa-ijas.org/products/mahjong-wins/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/pyramid-bonanza/https://learning.modernland.co.id/products/pt2/http://niaksha-academic.ac.id/rekomendasi-link/https://member.aosa.org/storage/products/platinum/https://pointer.ternatekota.go.id/assets/products/mpo/https://tapchi.hce.edu.vn/slot-hoki/http://skpipm.id/products/zeus-vs-hades/https://pcdn.edu.pl/products/slot-luar-negeri/https://tapchi.hce.edu.vn/link-situs/https://jazindia.com/products/treasures-of-aztec/https://transbahasa.co.id/products/rujak-bonanza/https://journal.uhe.edu.pk/demo-gratis/https://library.binawan.ac.id/products/akun-pro-platinum/https://www.sa-ijas.org/pasarantogel2/https://seer.anafe.org.br/products/zeus-vs-hades/https://vokasi.ui.ac.id/products/idn/https://vokasi.ui.ac.id/products/luar-negeri/https://pcdn.edu.pl/products/pyramid-bonanza/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/kakek-merah-slot/https://ists.knu.ua/docs/products/mpo/https://www.sa-ijas.org/depo25-bonus25/https://askantech.com/wp-content/gates-of-olympus/https://stephclairesmith.com.au/passwordhttps://theairdgroup.com.au/password/https://podcastmerch.com/password/http://www.rms.rbru.ac.th/uploads/products/slot-server-luar-gacor-hari-ini/http://www.rms.rbru.ac.th/uploads/products/rujak-bonanza/http://ojs.redfundamentos.com/slot-pulsa/https://revistas.natura.unsa.edu.ar/schemas/dana/https://rmta.ru/sdana/http://ovo-terbaru.spatialys.com/https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/dana/https://www.redfundamentos.com/imgs/pulsa/https://vokasi.ui.ac.id/web/wp-content/power-of-ninja/https://satpolpp.padanglawasutarakab.go.id/build/js/https://ptj.encyklopediateatru.pl/pages/products/pt2/https://simtaru.padanglawasutarakab.go.id/assets/app/http://ptj.encyklopediateatru.pl/js/statistics/gates-of-olympus/https://ic.fbm.vutbr.cz/pages/products/pt2/http://ptj.encyklopediateatru.pl/styles/sweet-bonanza/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/project/thailand/https://morbis.id/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/tema/tanpa-potongan/https://demo-olympus.carrd.cohttps://demo-2024.crd.co/https://mahjong-ways2.uwu.ai/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/js/slot-dana/