แสดงรายละเอียดข่าวประกาศขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 02/2557 โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน)

ประกาศขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 02/2557 โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 02/2557 โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน)

ประกาศขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 02/2557 โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน)

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ