แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมสนับสนุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านสบลาน อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมสนับสนุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านสบลาน อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมสนับสนุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านสบลาน อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมสนับสนุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านสบลาน อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและนักศึกษา สนับสนุนการปรับปรุงห้องครัว ห้องอาบน้ำของนักเรียนพักนอน ให้ถูกสุขลักษณะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ