แสดงรายละเอียดข่าวโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2555 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2555 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 2/2555 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายจึงได้ติดต่อขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยได้จัดทำโครงการคลินิกกฎหมายสัญจรขึ้นเพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมายและเป็นการสร้างเกราะป้องกันชาวบ้านจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนื่องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากความบกพร่องในผลหรือกระบวนการทางกฎหมาย การส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัครต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ