แสดงรายละเอียดข่าวถอดบทเรียนความรู้จากงานเสวนา “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง”

ถอดบทเรียนความรู้จากงานเสวนา “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถอดบทเรียนความรู้จากงานเสวนา “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง”

สรุปเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง” วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงให้สังคมตระหนักถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ