แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนเข้าร่วมชมละครกฎหมายเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการ "คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ" 6 ธันวาคม 2554

เชิญชวนเข้าร่วมชมละครกฎหมายเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการ "คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ" 6 ธันวาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนเข้าร่วมชมละครกฎหมายเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงละครเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายใต้โครงการ "คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ" วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อสนับสนุนงานกาเผยแพร่กฎหมายแก่เด็กและเยาวชนฯ
3. เพื่อเป็นการกระจายการให้ความช่วยเหลือและเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เด็กและเยาวชน
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ วิธีการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ เพื่อดูแลสังคมส่วนร่วมให้อยู่อย่างปกติสุข ก่อให้เกิดวินัยทางสังคม
6. เพื่อการสร้างวินับให้ชุมชนวางแนวทางป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
7. เสริมสร้างแนวคิดและมิติใหม่เพื่อให้ภาครัฐวางแนวทางช่วยเหลือได้ทันเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน

ผูํ้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวราลักษณ์ นาคเสน โทร.053-942906, 053-42920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ