แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54

ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54

คคณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801
ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 16.30-17.30 น. SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ