แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงาานประชุมวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน: ความท้าทายของสังคมไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงาานประชุมวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน: ความท้าทายของสังคมไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาานประชุมวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน: ความท้าทายของสังคมไทย

สถาบันบัณฑิตพัมนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง "ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ความท้าทายของสังคมไทย"

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ใดสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/rc2012/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=30

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ