แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดสอนกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ