แสดงรายละเอียดข่าวThe Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 2012

The Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 2012

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม The Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 2012 หัวข้อ University Social Responsibility for the Benefit of Mankind โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคและทั่วโลก ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2555 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://apaie.org/conference/2012/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ