แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ 5 ปี รัฐประหารและปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ 21 ส.ค. 54

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ 5 ปี รัฐประหารและปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ 21 ส.ค. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ 5 ปี รัฐประหารและปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ 21 ส.ค. 54

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายนนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักข่าวประชาธรรม และกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข่้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "5 ปี รัฐประหารและปฏิรูปการเมืองรอบใหม่" เพื่อถอดบทเรียนจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และการปฏิรูปการเมืองรอบใหม่
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053 942905-6

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ