แสดงรายละเอียดข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจโดยใช้ซอฟท์แวร์ Open Source Pentaho Bl Suite

การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจโดยใช้ซอฟท์แวร์ Open Source Pentaho Bl Suite - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจโดยใช้ซอฟท์แวร์ Open Source Pentaho Bl Suite

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจโดยใช้ซอฟท์แวร์ Open Source Pentaho Bl Suite" รุ่นที่ 3 ในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tatsc.or.th
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ