แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554

ประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษา รหัส 542012... ภาคพิเศษ เพื่อการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 201100 ตอน 801 วิทยาศาสตร์บูรณาการ (ชีววิทยา) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30-12.30 น. SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ