แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสันติภาพ สุยะใหญ่ รหัสนักศึกษา 4820377
2. นายเขมชาติ ตนบุญ รหัสนักศึกษา 492010008คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ