แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มช. และ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มช. และ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มช. และ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มช. และ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนากฎหมาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัน เวลา และสถานที่สำหรับภาคเหนือ
- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
- ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 9 กันยายน 2554

อ่านกำหนดการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

ติดต่อโทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ