แสดงรายละเอียดข่าวขอระงับการใช้กระดานสนทนาสำหรับบุคคลทั่วไป

ขอระงับการใช้กระดานสนทนาสำหรับบุคคลทั่วไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอระงับการใช้กระดานสนทนาสำหรับบุคคลทั่วไป

เนื่องด้วย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา และได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องจัดเก็บข้อมูลและสามารถทราบถึงตัวตนของผู้ใช้งานต่างๆที่เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเองนั้น

ในการนี้คณะนิติศาสตร์จึงขอระงับการใช้กระดานสนทนาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ