แสดงรายละเอียดข่าวประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ โครงการประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหาร

ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ โครงการประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ โครงการประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหาร

ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ โครงการประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหาร
รายละเอียด ดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ