แสดงรายละเอียดข่าวประกาศฯ กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ประกาศฯ กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศฯ กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการสอบฯ ได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ