แสดงรายละเอียดข่าวงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2554

งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177430 ตอน 001, 801 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2554 เนื่องจากเป็นวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ