แสดงรายละเอียดข่าวงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย ระดับปริญญาโท

งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย ระดับปริญญาโท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย ระดับปริญญาโท

กระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย ของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย ในวันที่ 23 กรกฎามคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ