แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องเรียนของกระบวนวิชา 177334 ตอน 002 และ 177430 ตอน 001 ในภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องเรียนของกระบวนวิชา 177334 ตอน 002 และ 177430 ตอน 001 ในภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องเรียนของกระบวนวิชา 177334 ตอน 002 และ 177430 ตอน 001 ในภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งเรื่อง ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2554รายละเอียดดังนี้
1.วันจันทร์และพฤหัสบดี ของกระบวนวิชา 177430 ตอน 001 เวลา 16.00-17.30 น. เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากเดิม SB 4301 เป็น SB 4203
2. วันอังคารและศุกร์ ของ 177334 ตอน 002 เวลา 16.00-17.30 น. เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากเดิม SB 4301 เป็น SB 4202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ