แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับอนุภูมิภาคลุ่มแม้น้ำโขง (GMS) ปีงบประมาณ 2555

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับอนุภูมิภาคลุ่มแม้น้ำโขง (GMS) ปีงบประมาณ 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับอนุภูมิภาคลุ่มแม้น้ำโขง (GMS) ปีงบประมาณ 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรไทย ของสถาบันอุดมศึกษาไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นบุคลากรไทย หรือ GMS 1 คน และนักศึกษาไทย หรือ GMS 1 คน (โดยประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ สกอ. ที่ คุณชุลี ศรีนวล
โทร 02-6105410 chulessrinuanster@gmail.com

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ เป็นนักศึกษาไทยไม่เกิน 2 คน
(โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สกอ. ที่คุณ ปลายพรรณ สืบสุข โทร 02-6105402 plaiphan@mua.go.th

3. โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program
ประเภทนักศึกษา (ไทย 1 คน ยุโรป 1 คน ไม่เกิน 2 คู่ ตัวจริง 1 คู่ และตัวสำรอง 1 คู่ )
(โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สกอ.ที่ คุณวรรณี กล่อมละเอียด
โทร 02-610-5402 อีเมลWannee_k@mau.go.th

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่คณะต่างๆ หรือสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซด์ www.inter.mua.go.th และยื่นเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันทีี่ 5 กันยายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ