แสดงรายละเอียดข่าวสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนแข่งขันการประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554

สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนแข่งขันการประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนแข่งขันการประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554

สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนแข่งขันการประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง "ปัญหาของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทการลงทุน" ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.adr.or.th หรือ ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือกสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2298 ต่อ 148-153,02 2512 8431

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ