แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ

มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งว่าได้จัดกิจกรรม "วันรพี" เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 จึงขอเชิญชวนจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการสรรหาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ สามารถจัดส่งได้ที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ