สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

ข่าววิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้า้งสรรค์การเรียนรู้
4. การจัดการทรัพยากรน้ำ
5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10. สังคมผู้สูงอายุ
11. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
12. โลจิสติกส์
13. ข้าว
14. มันสำปะหลัง
15. ยางพารา

ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1209 โดยสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2554- 31 กรกฎาคม 2554