แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.journal.su.ac.th หรือ http://www.surdi.su.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ