สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับ Concept paper/ข้อเสนอโครงการวิจัย

ข่าววิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับ Concept paper/ข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปี 2555 โดยเปิดรับ Concept paper/ข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
1. ส่ง Concept paper เพื่อพิจารณาก่อน ในโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
- โครงการ 2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตทางการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ในโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการเพื่อขยายผลตามแนวพระราชดำริ : ทุนวิจัยนวมินทร์
- โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th www.navamin.nrct.go.th www.rlc.nrct.go.th www.prv.nrct.go.th