แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 ประจำปี 2555

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 ประจำปี 2555

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช.ออกเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ช.จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยหรือนักวิชาการในหน่วยงานของท่านส่งบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.ประจำปี 2555

ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการพร้อม CD จำนวน 1 ชุดไปยังกองบรรณาธิการ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

อ่ารายละเอียดได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2281-8421

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ