ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 ประจำปี 2555

ข่าววิจัย

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 5 ประจำปี 2555

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช.ออกเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ช.จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยหรือนักวิชาการในหน่วยงานของท่านส่งบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.ประจำปี 2555

ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการพร้อม CD จำนวน 1 ชุดไปยังกองบรรณาธิการ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

อ่ารายละเอียดได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2281-8421