ทุนวิจัยไต้หวัน

ข่าววิจัย

ทุนวิจัยไต้หวัน

ด้วยฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา เปรียบเสมือนตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ได้มอบทุนวิจัยให้แก่ผู้ที่ถือสัญชาติไทย ซึ่งเป็นทุนที่มห้ทำการศึกษาวิจัยในขอบเขตเรื่องที่เกี่ยวกับไต้หวัน โดยมีรายละเอียดตามแนบไฟล์ที่ได้มาพร้อมนี้
http://www.taiwanembassy.org/th/ct.asp?xItem=191304&ctNode=1796&mp=232
อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554