แสดงรายละเอียดข่าวทุนวิจัยไต้หวัน

ทุนวิจัยไต้หวัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัยไต้หวัน

ด้วยฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา เปรียบเสมือนตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ได้มอบทุนวิจัยให้แก่ผู้ที่ถือสัญชาติไทย ซึ่งเป็นทุนที่มห้ทำการศึกษาวิจัยในขอบเขตเรื่องที่เกี่ยวกับไต้หวัน โดยมีรายละเอียดตามแนบไฟล์ที่ได้มาพร้อมนี้
http://www.taiwanembassy.org/th/ct.asp?xItem=191304&ctNode=1796&mp=232
อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ