แสดงรายละเอียดข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อหนังสือผลงานของศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อหนังสือผลงานของศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อหนังสือผลงานของศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อหนังสือผลงานของศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล (Professor David M.Engel) จากสูจิบัตรงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 รายการ ดังนี้
1. Between law and culture,2001
2. How does law matter?,1998
3. Fault lines: tort law as cultural practice,2009
4. Everyday pratices and trouble cases,1998
5. Tort,custom ,and karma : globalization and legal consciousness in Thailand,2010
6. Encyclopedia of law and society : American and global perspectives,2007
7. Crossing boundaries : traditions and transformations in law and society research,1998
8. Rights of inclusion : law and identity in the life stories of Americans with disabilities,2003

หากคณาจารย์ต้องการใช้สิ่งพิมพ์ดังกล่าวกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ Reference and Research Service สำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2554 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สำนักหอสมุดจะนำออกบริการขึ้นชั้นต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ