แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันพระปกเกล้าประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 15

สถาบันพระปกเกล้าประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สถาบันพระปกเกล้าประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 15

สถาบันพระปกเกล้าประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 15 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 25 เมษายน 2554 (ในวันและเวลาราชการ) และเริ่มกิจกรรมการศึกษาในหลักสูตรประมาณเดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไป รวมระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน
- ใบสมัครและคู่มือหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.kpi.ac.th
- คุณสมบัติผู้สมัคร : ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสามารถเข้าศึกษาได้เต็มเวลา หากได้รับการคัดเลือก
- ส่งใบสมัครพร้อมหนังสือยืนยันการสนับสนุนให้เข้าศึกษาจากหัวหน้าหน่วยงาน และหนังสือรับรอง ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ