แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program ที่ เมือง Bellagio

โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program ที่ เมือง Bellagio - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program ที่ เมือง Bellagio

เนื่องด้วยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education หรือ IIE) ในการประชาสัมพันธ์ โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program ที่ เมือง Bellagio ประเทศ อิตาลี เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และศิลปินในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


• เอเชียศึกษา (Asian Studies)
• มานุษยวิทยา (Anthropology)
• เศรษฐศาสตร์ (Economics)
• ศึกษาศาสตร์ (Education)
• อักษร ศาสตร์; การละคร (Theatre and Dance), การประพันธ์กลอน, นวนิยาย, การเขียนบทละคร(Poetry, Novel Writing, Playwrighting), และ วรรณคดี (literacy Studies)
• นิเทศน์ศาสตร์ ; การทำหนัง (Film and Media Studies, Filmmaking)
• ประวัติศาสตร์ (History)
• ศิลปกรรมศาสตร์ ; การประพันธ์เพลง (Song Composing) และ ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
• ปรัชญา (Philosophy)
• วิทยาศาสตร์ (Science)
• รัฐศาสตร์ (Political Science)
• กฏหมาย (Law and Policy)

โดย มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการอันได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และ ศิลปิน ในสาขาต่าง ๆได้ใช้โอกาสนี้ในการทำงานวิจัยและศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ จาก ประเทศอื่น ๆ โดยจะให้การสนับสนุนในเรื่อง ที่พัก และอาหาร ทั้งหมดในระหว่างอยู่ที่ Bellagio Center โดยในบางกรณี ผู้สมัครสามารถ ขอทุนเพิ่มเติม สำหรับตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางไปยัง Bellagio Center อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ http://www.rockfound.org/bellagio/bellagio.shtml และสมัครผ่านทางเวบไซด์ http://bellagioapplication.rockfound.org/bellapp.aspx


ได้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการในเดือน กุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม ปี พ.ศ. 2554

หาก ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ ปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-652-0653 ต่อ 119, แฟกซ์ 02-652-0633 หรือ อีเมล์ panut@bkk.iie.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ