แสดงรายละเอียดข่าวธ.กรุงไทยให้ทุนระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2554

ธ.กรุงไทยให้ทุนระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธ.กรุงไทยให้ทุนระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2554

ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทยมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2554 ดังนี้
1. ทุนที่รับสมัคร
1.1 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ทุน ดังนี้
* MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
* MBA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
* MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* Master in Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* Master of Science in Financial Invesment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ดังนี้
* MBA ด้าน Finance / Marketing

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktb.co.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ