แสดงรายละเอียดข่าวการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010)

การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานการประกวดในโครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) ขึ้น ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร

แนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบ

1. การออกแบบ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) จะต้องสื่อให้เห็นถึงการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัย ในการสร้างและ ผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณค่าและมูลค่า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

2.การออกแบบ Mascot ตามข้อ 1 ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็น โดยมี รูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารัก มีบุคลิกที่ร่าเริงและแสดงความฉลาดเฉลียว รวมทั้งมีความเป็นมิตร พร้อมกับสะท้อนแนวคิดตามที่กำหนดไปพร้อมกัน

3.การออกแบบ Mascot ตามข้อ 1 และ 2 จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ โดยผู้ออกแบบต้องให้ความเห็น และความหมายของ Mascot ที่ออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน ไม่น้อย กว่า 3 บรรทัด และไม่เกิน 5 บรรทัด

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ประทับตราไปรษณีย์) หรือนำผลงานมา ส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
วช. จะคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไป vote ใน Web site ของ วช. โดยคะแนนจากการ vote จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจาก คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5612445, 02-5791370-9 ต่อ 458, 565, 569 หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ