แสดงรายละเอียดข่าวทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดประเด็นหัวข้อ (Issue) ทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ 4 ประเด็น คือ
1. สังคมเมืองกับความทันสมัย
2. ความยุติธรรมในวัฒนธรรม
3. จิตใจ จิตวิทยา จิตวิญญาณ: ปัญหาและการดูแลสุขภาพใจของประชากรไทยยุคโลกาภิวัฒน์
4. "เที่ยวเพื่อชาติ" : อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์สังคมไทย

หากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีความสนใจขอรับทุนดังกล่าว ให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายในเดือนกันยายน 2554 หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mag.trf.or.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ