แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความประสงค์จะดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าว

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 (อาคารเทเวศน์) เลขที่ 394/14 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2280 8420-3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ