สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ข่าววิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความประสงค์จะดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าว

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 (อาคารเทเวศน์) เลขที่ 394/14 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2280 8420-3