แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)

กระบวนวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)

กระบวนวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังนี้

1) 176100  กฏหมายและโลกสมัยใหม่  ตอน 01  
วัน จ-ศ  เวลา 14.30 - 16.00 น.  
ห้องเรียน SB 1122  อาจารย์ผู้สอน อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

2) 176211  กฏหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น  ตอน 02  
วัน จ-ศ  เวลา 13.00 - 14.30 น.  
ห้องเรียน SB 4107  อาจารย์ผู้สอน อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ