คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4

ข่าววิจัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ

เรื่อง "การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4" ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเลอเมริเดียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เพื่อเป็นการพัมนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ba.cmu.ac.th