แสดงรายละเอียดข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ

เรื่อง "การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4" ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเลอเมริเดียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เพื่อเป็นการพัมนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ba.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ