แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Symposium

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Symposium - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Symposium

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน Thailand Research Symposium 2011 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011)
ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานใน 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านธรรมาภิบาล และคอรัปชั่น
2. ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ด้านผลผลิตทางการเกษตร
4. ด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม
5. ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์
6. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการส้รางสรรค์การเรียนรู้
7. ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
8. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งผลงานเพื่อการพิจารณาการนำเสนอมี 2 รูปแบบ คือ 1. ภาคการบรรยาย (Oral Presentation) 2. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

สามารถดูรายละเอียดและนำส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ